గణిత అభ్యసన పుస్తకాలు

Teaching at tha right level (TaRL)

అభ్యసన పుస్తకం

గణితం

సమూహం - 1---Click to download


సమూహం-2--Click to download


సమూహం-3--Click to download

No comments:

Post a Comment

10వ తరగతి గణితం పీరియడ్ ప్లాన్స్ --click to  Download