మిత్రులకు,శ్రేయోభిలాషులందరికి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు....మీ సాయిమౌళి

CPS -50,000/-ల పై వివరణ

PROCEDURE  : 1

1,64,000  SAVINGS WITH CPS
 - 56,820 ONLY CPS AMOUNT
-------------
1,07,180   Savings Without CPS
 +42,820  CPS Amount In 80C
-------------
1,50,000 Total Savings in 80C
-------------
56820 - 42820 = 14000 in 80CCD(1)
*----------------*

PROCEDURE  : 2

1,64,000  SAVINGS WITH CPS
 - 56,820 ONLY CPS AMOUNT
-------------
1,07,180   Savings Without CPS
   +6,820   CPS Amount in 80C
-------------
1,14,000  TOTAL in 80C
--------------

56,820 -  6,820 = 50,000 in 80CCD(1)
*--------------*

Clarification GO--Click to dwnload

No comments:

Post a Comment