పాఠశాల విద్యాభివృద్ధి - సామాజిక బాధ్యత

🔸పాఠశాల విద్యాభివృద్ధి - సామాజిక బాధ్యత

*CONTENTS*

🔹73వ రాజ్యాంగ సవరణఉచిత, నిర్బంధ విద్యకు బాలల హక్కు చట్టం – 2009

🔸రాజీవ్ విద్యా మిషన్ (ఎస్. ఎస్.ఎ) - లక్ష్యాలు

🔹రాజీవ్ విద్యా మిషన్ (ఎస్. ఎస్.ఎ) లో అమలుతున్న కార్యక్రమాలు

🔸పాఠశాలలు అందుబాటు

🔹బడిఈడు పిల్లల నమోదు మరియు నిలకడ

🔸గుణాత్మక విద్య సాధించాలంటే.....?

🔹పాఠశాలలకు అందజేసే వివిధ
గ్రాంట్లు – నిధుల వినియోగం – మార్గదర్శకాలు

🔸బాలికల విద్య

🔹బడి బయటి పిల్లలకు విద్యావకాశాలు

🍥పాఠశాల భవన నిర్మాణాలు

🔸ప్రత్యేకావసరాలు గల పిల్లలకు విద్యావకాశాలు

🔹పాఠశాల అభివృద్ధి మరియు

🔸గుణాత్మక విద్యాసాధనలో ప్రజల భాగస్వామ్యం

🔸పాఠశాల సమగ్రాభివృద్ధిలో ప్రజల భాగస్వామ్యం

🔹సందేహాలు – సమాధానాలు.

క్లిక్ చెయ్యండి

Comments

Popular posts from this blog