10వ తరగతి అన్ని సబ్జక్ట్స్ పాఠ్యప్రణాళికలు-2015

తెలుగు పాఠ్యప్రణాళిక-క్లిక్ చెయ్యండి

హిందీ పాఠ్యప్రణాళిక-క్లిక్ చెయ్యండి

ఇంగ్లీష్ పాఠ్యప్రణాళిక-క్లిక్ చెయ్యండి

గణిత పాఠ్యప్రణాళిక-క్లిక్ చెయ్యండి

భౌతిక శాస్త్ర పాఠ్యప్రణాళిక-క్లిక్ చెయ్యండి

జీవశాస్త్ర పాఠ్యప్రణాళిక-క్లిక్ చెయ్యండి

సాంఘిక శాస్త్ర పాఠ్యప్రణాళిక-క్లిక్ చెయ్యండి

4 comments:

 1. Sir please send 8th class telugu lesson plans

  ReplyDelete
 2. Sir please post regarding Englidh for all clases

  ReplyDelete
 3. Sir please post 10 class biology model projects

  ReplyDelete
 4. Sir please post all biology lesson plans

  ReplyDelete

GO.Ms No.141 fin dt 16-8-2017 dearness relief to pensioners released. -- Click to download