10వ తరగతి గణితం & సాంఘికాశాస్త్రం ప్రాజెక్ట్ వివరణ(T.M)

10వ తరగతి గణితం ప్రాజెక్ట్ వివరణ

--క్లిక్ హియర్

10వ తరగతి  సాంఘికాశాస్త్రం(ఇంగ్లీష్ మీడియం) ప్రాజెక్ట్ వివరణ

--క్లిక్ హియర్

No comments:

Post a Comment

New Service Rules G.O.MS.No:72,73 & 74 released today instead of old service rules GO's 505 & 508 (which were released in 19...