10వ తరగతి గణితం & సాంఘికాశాస్త్రం ప్రాజెక్ట్ వివరణ(T.M)

10వ తరగతి గణితం ప్రాజెక్ట్ వివరణ

--క్లిక్ హియర్

10వ తరగతి  సాంఘికాశాస్త్రం(ఇంగ్లీష్ మీడియం) ప్రాజెక్ట్ వివరణ

--క్లిక్ హియర్

No comments:

Post a Comment

Promotion to the post of District Educational Officer /Deputy Director – Orders – Issued GO.268 Dt.8/12/17 - Click to download