10వ తరగతి గణితం & సాంఘికాశాస్త్రం ప్రాజెక్ట్ వివరణ(T.M)

10వ తరగతి గణితం ప్రాజెక్ట్ వివరణ

--క్లిక్ హియర్

10వ తరగతి  సాంఘికాశాస్త్రం(ఇంగ్లీష్ మీడియం) ప్రాజెక్ట్ వివరణ

--క్లిక్ హియర్

No comments:

Post a Comment

ప్రభుత్వ ఉద్యుగులతో సమానంగా పదవి విరమణ పొందిన Municipal, Panchayat Raj and Aided schools సంభందించిన ఉద్యోగులు తమ  అర్ధ వేతన సెలవును వేతన స...