10వ తరగతి ప్రాజెక్ట్ -4 (గణితం)

ఈ ప్రాజెక్ట్ ను రెడీ చేసిన వారు టీ.తులసి మేడం

--Click to download

No comments:

Post a Comment

Promotion to the post of District Educational Officer /Deputy Director – Orders – Issued GO.268 Dt.8/12/17 - Click to download