1,2 తరగతుల వారి కోసం..


1వ తరగతి చదువు పుస్తకం---క్లిక్ హియర్

2వ తరగతి చదువు పుస్తకం--Click here

8 comments:

  1. 2 వ తరగతి చదువు పుస్తకం ఓపెన్ కావడం లేదు సర్

    ReplyDelete

New Service Rules G.O.MS.No:72,73 & 74 released today instead of old service rules GO's 505 & 508 (which were released in 19...