మిత్రులకు,శ్రేయోభిలాషులందరికి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు....మీ సాయిమౌళి
Rc.No:40/A&I/2017
Dt:07/03/2017
School education-school acadamic calender 2016-17 half day schools during summer instructions-issued

Half day school period time table

1st bell:7.45,
Prayer:7.50 am -8am

1period:8-8.40;
2nd period:8.40-9.20
3rd period:9.20-10am.

Interval:10-10.20am

4th period:10.20-11am
5th period:11-11.40am
6th period:11.40-12.30pm midday meals.

--Click to download

No comments:

Post a Comment