మిత్రులకు,శ్రేయోభిలాషులందరికి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు....మీ సాయిమౌళి
Proposal for issuing transfer G.O.prepared by C&DSE.                                                
These proposals are to be accepted by the govt.
                                                               
Govt has to lift Ban on transfers.

--Click to download

No comments:

Post a Comment